Генератори и итератори

Предадени решения

Краен срок:
03.04.2015 17:00
Точки:
10

Срокът за предаване на решения е отминал

Генератори и итератори

Фибоначи

Задача, която никой никога не е решавал упражнявайки генератори в python!

Напишете генератор fibonacci, от който можем да четем последователно числата от редицата на Фибоначи.

>>> fibonacci_numbers = fibonacci()
>>> next(fibonacci_numbers)
1
>>> next(fibonacci_numbers)
1
>>> next(fibonacci_numbers)
2
>>> next(fibonacci_numbers)
3
>>> next(fibonacci_numbers)
5

Прости числа

Напишете генератор primes, от който можем да четем последователно всички прости числа.

>>> prime_numbers = primes()
>>> next(prime_numbers)
2
>>> next(prime_numbers)
3
>>> next(prime_numbers)
5
>>> next(prime_numbers)
7
>>> next(prime_numbers)
11
>>> next(prime_numbers)
13

Азбука

Напишете генератор alphabet, от който можем да четем последователно всички малки букви от някоя азбука.

alphabet приема два keyword only аргумента: * code - код указващ азбуката, която трябва да бъде произведена от генератора(може да бъде 'lat' или 'bg') * letters - итеруем обект, в който се съдържат всички букви от азбуката в реда, в който трябва да бъдат върнати

>>> latin = alphabet(code='lat')
>>> next(latin)
a
>>> next(latin)
b
>>> next(latin)
c
>>> bulgarian_cyrillic = alphabet(code='bg')
>>> next(bulgarian_cyrillic)
а
>>> next(bulgarian_cyrillic)
б
>>> next(bulgarian_cyrillic)
в
>>> glagolitic = alphabet(letters='ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ')
>>> next(glagolitic)
ⰰ
>>> next(glagolitic)
ⰱ
>>> next(glagolitic)
ⰲ

Ако са подадени стойности и за code и за letters, то се взима предвид letters, а code се игнорира.

Wrap it up

Напишете конструктор на генератори intertwined_sequences, който създава „сложен“ генератор обект, преплитащ няколко генератора от горните видове.

intertwined_sequences приема като аргумент итеруем обект, съдържащ обекти от следния тип, които специфицират как трябва да изглежда редицата, която ще върне генератора: {'sequence': <<sequence_name>>, 'length': <<elements_count>>}. В случаите, когато 'sequence' е 'alphabet' речника има и трета двойка ключ/стойност, която е {'code': <<alphabet code>>} или {'letters': <<letters iterable>>}.

Всеки intertwined_sequences генератор връща „преплетени“ откъси от елементите върнати предните генератори.

>>> fibonacci_3_prime_3_bg_3 = intertwined_sequences((
    {'sequence': 'fibonacci', 'length': 3},
    {'sequence': 'primes', 'length': 3},
    {'sequence': 'alphabet', 'code': 'bg', 'length': 3}
  ))

>>> list(fibonacci_3_prime_3_bg_3)
[1, 1, 2, 2, 3, 5, 'а', 'б', 'в']

Ако два елемента на списъка със спецификацията имат еднаква стойност за 'sequence', то те реферират към един и същи генератор, от който продължаваме „да взимаме“ стойности по-късно

>>> fpfpfp = intertwined_sequences((
    {'sequence': 'fibonacci', 'length': 1},
    {'sequence': 'primes', 'length': 1},
    {'sequence': 'fibonacci', 'length': 1},
    {'sequence': 'primes', 'length': 1},
    {'sequence': 'fibonacci', 'length': 1},
    {'sequence': 'primes', 'length': 1},
  ))

>>> list(fpfpfp)
[1, 2, 1, 3, 2, 5]

Аргумента подаден на intertwined_sequences може да бъде безкраен генератор

>>> from itertools import cycle
>>> def endless_growing_sequences():
...  for i, generator_key in enumerate(cycle(['fibonacci', 'primes'])):
...    yield {'sequence': generator_key, 'length': i + 1}

>>> generator = intertwined_sequences(endless_growing_sequences())
>>> next(generator) # from fibonacci
1
>>> next(generator) # from primes
2
>>> next(generator) # from primes
3
>>> next(generator) # from fibonacci
1
>>> next(generator) # from fibonacci
2
>>> next(generator) # from fibonacci
3

...

Допълнителни генератори

Да си играем да омешваме само три генератора е някак доста скучно. Ще решим този проблем като позволим intertwined_sequences да получава и един keyword only аргумент generator_definitions. Ако бъде подаден стойността му трябва да е dict, чиито ключове са стрингове, а стойностите са конструктори на итеруеми обекти.

def ones():
  while True:
    yield 1

def naturals():
  number = 1
  while True:
    yield number
    number += 1

intertwined_sequences(
  [
    {'sequence': 'ones', 'length': 10},
    {'sequence': 'fibonacci', 'length': 6},
    {'sequence': 'natural', 'length': 4}
  ],
  generator_definitions={
    'ones': ones,
    'natural': naturals
  }
)

Резултата трябва да бъде генератор, който връща 10 единици, първите 6 числа на Фибоначи и числата от 1 до 4.

Допълнителни генератори с аргументи

В случай, че някой конструктор в generator_definitions приема аргументи, те трябва да бъдат описани в dict-а за съответния конструктор. Тъй като в резултата от intertwined_sequences винаги се използва само по един генератор от всеки тип, при повторно срещане на генератор очакващ аргументи, няма нужда те да бъдат указвани, защото се използва същата инстанция.

def multiples_of(num):
  i = 1
  while True:
    yield num * i
    i += 1

intertwined_sequences(
  [
    {'sequence': 'multiples_of', 'length': 5, 'num': 12},
    {'sequence': 'ones', 'length': 3},
    {'sequence': 'multiples_of', 'length': 3}
  ],
  generator_definitions={
    'multiples_of': multiples_of,
    'ones': ones
  }
)

Забележки

Приемете, че intertwined_sequences никога няма да бъде извикан с невалидни аргументи, т.е. нещо различно то списък в дефинирания формат за първи аргумент и опционално dict за generator_definitions. Ако генератор в generator_definitions се нуждае от аргументи, то те задължително ще имат зададена стойност в първото срещане на генератора в списъка дефиниращ поредността.

Стойностите в generator_definitions са функции връщащи итеруеми обекти.

>>> list(intertwined_sequences([
...   {'sequence': 'up_to_ten', 'length': 6},
...   {'sequence': 'down_from_ten', 'length': 3},
...   {'sequence': 'up_to_ten', 'length': 4},
...   {'sequence': 'down_from_ten', 'length': 7},
... ], generator_definitions={
...   'up_to_ten': lambda: range(1, 11),
...   'down_from_ten': lambda: range(10, 0, -1)
... }))
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]