08. Изключения и with

08. Изключения и with

08. Изключения и with

1 април 2015

Но първо…

Имате домашно.

Крайният срок е петък.

До момента са предадени 38 решения.

Има 176 записани

Дребни забележки

итеруем обект != итератор

>>> r = range(3)
... list(r)
[0, 1, 2]
>>> list(r)
[0, 1, 2]

Дребни забележки

Опционални аргументи

def add_together(first, second=0):
  return first + second
def add_together(first=0, second=0):
  return first + second

Дребни забележки

keyword only arguments

def be_explicit(*, first='', second=''):
  

be_explicit() # ok
be_explicit(first=12) # ok
be_explicit(second=42) # ok
be_explicit(first='Laro', second='Dee') # ok
be_explicit('Tis but', 'a scratch') # TypeError, very not ok

Не толкова дребна забележка

Изяждане на букви, грешно кръстени функции…

Защо…?

не пишете (някои от вас и не пускате примерните) тестове за решенията си

And now for someth–

Поискай разрешение

import jars

ERROR = -1
SUCCESS = 0

def the_winter_is_coming():
  jar = jars.Jar()
  if jar.clean() == jars.ERROR:
    print("Something went terribly wrong!")
    return ERROR
  if jar.fill('python juice') == jars.ERROR:
    print("Something went terribly wrong!")
    return ERROR
  if jar.close() == jars.ERROR:
    print("Something went terribly wrong!")
    return ERROR
  return SUCCESS

Моли се за прошка

import jars

def the_winter_is_coming():
  try:
    jar = jars.Jar()
    jar.clean()
    jar.fill('python juice')
    jar.close()
  except jars.Error:
    print("Something went terribly wrong!")

Синтаксис и семантика

try:
  # блок
except Изключение/tuple от Изключения:
  # блок за хващане и обработка на някое от описаните изключения


except ДругоИзключение:
  # блок за хващане и обработка на някое от описаните изключения
except:
  # блок за хващане и обработка на което и да е изключение(== except BaseException)
else:
  # блок изпълняващ се, ако не е възникнала изключителна ситуация
finally:
  # блок изпълняващ се винаги

подробно тук

Стандартни изключения

BaseException
 +-- SystemExit
 +-- KeyboardInterrupt
 +-- GeneratorExit
 +-- Exception
   +-- StopIteration
   +-- ArithmeticError
     +-- ...
   +-- AssertionError
   +-- AttributeError
   +-- NameError
     +-- UnboundLocalError
   +-- OSError
     +-- ...
   +-- RuntimeError
     +-- NotImplementedError
   +-- SyntaxError
     +-- IndentationError
       +-- TabError
   +-- SystemError
   +-- TypeError
   +-- ValueError
     +-- ...
   +-- Warning
      +-- ...

Източника

Повече информация рядко е излишна

try:
  x = [] / 4
except TypeError as data:
  print(data)

Какво ще има в data, зависи от самото изключение, но е прието всички да връщат годна за отпечатване стойност, ако се дадат като аргументи на str или repr.

Ако за няколко изключения имаме една и съща реакция, можем да ги прихванем накуп

try:
  doomed()
except (NameError, TypeError) as data:
  print(data)
except (MyError, YourError):
  print("Opps! This shouldn't have hapenned...")
except:
  print("Unknown exception.")
else:
  print("It's my happy day!")

С празен except прихващаме изключения, които не са били хванати до момента. Трябва да бъде поставен след всички други except-и.

finally

file = open('data.txt')
try:
  e.load_info(file)
except IOError as data:
  print("Couldn't read from file:", data)
except (e.BadDataError, e.InternalError) as data:
  print('Loading failed:', data)
else:
  print('Data loaded successfully from file.')
finally:
  file.close()

Ако присъства, finally стои винаги най-отдолу.

Създаване на изключения

class WinterError(Exception):
  def __init__(self):
    self.issuer, self.message = 'You are', 'NOT PREPARED!!11!едно!1'

class WildlingError(WinterError):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.message = 'We are going to light the biggest fire the North has ever seen!1!!'

class YgetteError(WildlingError):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.message = 'You know nothing, John Snow!'

class WhiteWalkerError(WinterError):
  pass

def winter_is_coming(): raise WinterError

def winter_is_here(): raise WhiteWalker()

референция

Ескалиране на грешката

try:
  bender.live_a_day()
except BenderError:
  bender.boned = True
  # Бендър не може да се оправя с това, нека тези отгоре да се грижат
  raise

Подходи

Нека обобщим

Няколко неща, за които може да ползваме изключения:

обработка на грeшки:

Finally!

безусловно извършване на заключителни действия — finally

Искаме да обърнем реда на редовете на файл?

try:
  source_file = open(src, 'r')
  buffer = []
  try:
    buffer = source_file.readlines()
  finally:
    source_file.close()

  target_file = open(target, 'w')
  try:
    for line in reversed(buffer):
      target_file.write(line)
  finally:
    target_file.close()
except IOError:
  print("Tough luck, junior")

TL;DR

buffer = []
try:
  with open(src) as source_file:
    buffer = source_file.readlines()
  with open(target) as target_file:
    for line in reversed(buffer):
      target_file.write(line)
except IOError:
  print("Much better, now, ain't it?")

with гарантира, че файлът ще бъде затворен автоматично.

with

with израз [as име]:
  блок

with нагледно

with open('/etc/passwd') as source_file:
  buffer = source_file.readlines()
print('Done!')

е същото като

source_file = open('/etc/passwd').__enter__()
try:
 buffer = source_file.readlines()
 source_file.__exit__(None, None, None)
except Exception:
 source_file.__exit__(*sys.exc_info())
print('Done!')

Малък пример

class Manager:
  def __enter__(self):
    print("I've been entered!") # iYKwIM
    return 42
  def __exit__(self, type, value, traceback):
    print("I've been exited!")

with Manager() as something:
  print("Am I inside?")
  print(something)

# I've been entered!
# Am I inside?
# 42
# I've been exited!

with с няколко аргумента

with foo() as f, bar() as b:
  ...

е същото като

with foo() as f:
  with bar() as b:
    ...

contextlib

Вграденият модул contextlib ни предлага три много полезни Context Manager-а:

contextlib

closing

contextlib.closing вика метода close на обекта, с който работим, след изпълнение на блока:

class closing(object):
 def __init__(self, thing):
   self.thing = thing

 def __enter__(self):
   return self.thing

 def __exit__(self, type, value, traceback):
   self.thing.close()

...и ви позволява да пишете следното:

from contextlib import closing
from urllib.request import urlopen

with closing(urlopen('http://www.python.org')) as page:
  for line in page:
    print(line)

Въпроси?