06. Декоратори

06. Декоратори

06. Декоратори

25 март 2015

Предговор

Области на видимост

global_one = 1


def foo():
  local_one = 2
  print(locals())


print(globals())  # {..., 'global_one': 1}
foo()        # {'local_one': 2}

Области на видимост(2)

Области на видимост(3)

А какво ще изведе следният код?

global_one = 1


def foo():
  global_one = 2
  print(global_one)
  print(locals())


foo()

class Foo:
  global_one = 2
  print(global_one)
  print(locals())

print(globals())

Животът на една променлива

Една променлива "умира" заедно със своя скоуп

Аргументи

Вложени функции

def outer(x):
  print(x)
  def inner():
    x = 0
    print(x)
  inner()
  print(x)

Функциите са първокласни обекти

Closures

Имаме closure, когато вложена функция достъпва променлива, дефинирана в обграждаща функция

def start(x):
  def increment(y):
    return x + y
  return increment

first_inc = start(0)
second_inc = start(8)

first_inc(3)
second_inc(3)

first_inc(1)
second_inc(2)

Един сериозен проблем

def spam(n):
  spams = ("spam", ) * (n - 1)
  return "I would like {} and spam".format(", ".join(spams))

def eggs(n):
  return "I would like {} eggs".format(n)

Обноски

Начин 1

def spam(n, server):
  spams = ("spam", ) * (n - 1)
  return "I would like {} and spam, dear {}".format(", ".join(spams), server)

def eggs(n, server):
  return "I would like {} eggs, dear {}".format(n, server)

spam(3, "sir")

Допреди малко говорихме за функции

def spam(n):
  spams = ("spam", ) * (n - 1)
  return "I would like {} and spam".format(", ".join(spams))

def eggs(n):
  return "I would like {} eggs".format(n)

def served_by(func, server):
  def cached_server(n):
    return "{}, dear {}".format(func(n), server)
  return cached_server

eggs = served_by(eggs, "sir")
spam = served_by(spam, "sir")

Да благодарим

def thank_you(func):
  def with_thanks(n):
    return "{}. Thank you very much!".format(func(n))
  return with_thanks

eggs = thank_you(served_by(eggs, "sir"))
spam = served_by(spam, "sir")

Започна да става сложно

Фибоначи.

def fibonacci(x):
  if x in [0,1]:
    return 1
  return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)

Рекурсивната версия на fibonacci, освен че е бавна, е много бавна. особено когато x >= 40.

Проблемът е, че fibonacci се извиква стотици пъти с един и същ аргумент. Можем спокойно да прегенерираме първите стотина резултати в един речник или...

Да изчисляваме всеки резултат само по веднъж...

if x not in memory:
  memory[x] = fibonacci(x)
print(memory[x])

Разбира се, тази идея може да се използва и на много повече места! Можем да я направим още по-елегантно.

Функции които опаковат други функции

memorize

def memorize(func):
  memory = {}
  def memorized(*args):
    if args in memory:
      return memory[args]
    result = func(*args)
    memory[args] = result
    return result
  return memorized

fibonacci = memorize(fibonacci)

Красивият синтаксис

def fibonacci(x):
  if x in [0,1]:
    return 1
  return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)

fibonacci = memorize(fibonacci)

Декорацията става след дефиницията на функцията.

@memorize
def fibonacci(x):
  if x in [0,1]:
    return 1
  return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)

Клинт Ийстууд

@memorize
def fibonacci(x):
  if x in [0,1]:
    return 1
  return fibonacci(x-1) + fibonacci(x-2)

Друг пример за декоратор

def notifyme(f):
  def logged(*args, **kwargs):
    print(f.__name__, ' called with', args, 'and', kwargs)
    return f(*args, **kwargs)
  return logged

@notifyme
def square(x):
  return x * x

res = square(25) # 625
#square was called with (25,) and {}.

Няколко декоратора на една функция

class Mityo:
  @staticmethod
  @notifyme
  def work(): pass

Mityo.work()
work was called with () and {}

Първо се извикват най-вътрешните декоратори.

Прави същото като:

def work(): pass
work = notifyme(work)
work = staticmethod(work)
work = staticmethod(notifyme(work))

Яйца?

def served_by(server):
  def decorator(func):
    def cached_server(n):
      return "{}, dear {}".format(func(n), server)
    return cached_server
  return decorator

def thank_you(func):
  def with_thanks(n):
    return "{}. Thank you very much!".format(func(n))
  return with_thanks

@served_by("sir")
def spam(n):
  spams = ("spam", ) * (n - 1)
  return "I would like {} and spam".format(", ".join(spams))

@thank_you
@served_by("sir")
def eggs(n):
  return "I would like {} eggs".format(n)

На лов за патици

Всъщност, защо да не си направим следния декоратор:

@accepts(int, int)
def add(a, b):
  return a+b

Превод на недекораторски:

add = accepts(int, int)(add)

код > думи

def accepts(*types):
  def accepter(f):
    def decorated(*args):
      for (i, (arg, t)) in enumerate(zip(args, types)):
        if not isinstance(arg, t):
          raise TypeError(
            """Argument #{0} of '{1}' is not {2}""".format(
              i,
              f.__name__,
              t.__name__))
      #TODO: more complex checks
      return f(*args)
    return decorated
  return accepter

За патиците с любов

duck typing е много важна част от философията на Python. @accepts е забавен пример и дори има някои употреби, но избягвайте да го ползвате масово. В повечето случаи губите, а не печелите.

Полезни декоратори

@property

class Battery(object):
  def __init__(self):
    self._voltage = 100000

  @property
  def voltage(self):
    """Get the current voltage."""
    return self._voltage

Това превръща voltage в getter към атрибут само за четене със същото име

b = Battery()
print(b.voltage) # 100000

@property си има и setter

@voltage.setter
def voltage(self, value):
  self._voltage = value

Вече сме ги виждали

@staticmethod
def register(name):
  Person.people.append(name)
  print(len(Person.people), "people are registered now")
[...]
@classmethod
def greet(cls, someone):
  print(someone, "was greeted from", cls)

Въпроси?