05. Итератори и генератори

05. Итератори и генератори

05. Итератори и генератори

23 март 2015

Въпрос

Какво се случва, когато напишем object.attr?

 1. Python връща object.__dict__['attr']
 2. Ако няма такъв, Python търси в object.__class__, ако това е функция, се връща специален обект (bound method), на който може да извикате ().
 3. Ако това в object.__class__ не е функция, то просто се връща
 4. Ако го няма там, се вика object.__getattr__('attr')

Въпрос с код

class A:
  pass

def __str__(something):
  return "hax0r"

a = A()
a.__str__ = __str__

print(a)

Що е то итериране

Обикновено колекциите съдържат данни, които искаме да обхождаме.

Понякога тези данни не са подредени и няма начин да ги достъпваме директно.(set-ове, dict-ове)

Как можем да итерираме

с for

for cheese in cheeses:
  print('-{0}?'.format(cheese))
  print('-No...')

Какво можем да итерираме

Итеруеми

многократно vs. еднократно

Някои обекти могат да се итерират многократно(списъци, множества...). Но не всички.

squares = map(lambda x: x ** 2, range(5))
for number in squares:
  print(number)
# 0 1 4 9 16 

for number in squares:
  print(number)
#

Обикновено мързеливите се итерират по веднъж.

__iter__

Индексирането не винаги има смисъл, въпреки че обекта може да се итерира

__iter__ Връща обект-итератор, с който можем да обходим нашата "колекция"

Итераторът е обект, пазещ позицията на текущо обхождане на колекция

(обект, който има __next__ метод)

__next__

 • Връща следващата стойност в обхождането
 • Предизвиква специална грешка(StopIteration), когато елементите свършат
 • dunders

 • iter(a) <=> a.__iter__()
 • next(a) <=> a.__next__()
 • Има ред други подобни примери, за които споменахме предните път
 • Забележка: трябва да имате МНОГО ДОБРА основателна причина, за да ползвате a.__method__() вместо method(a)

  НЯМАТЕ такава причина

  What does the for do?

  С разликата, че for ще обработи StopIteration грешката:

  interjections = [
    'Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!',
    'Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!',
    'Hatee-hatee-hatee-ho!',
    'Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!'
  ]
  iterator = iter(interjections)
  while True:
    interjection = next(iterator)
    print(interjection)
  

  Кой итерира итератора?

  Итераторите на стандартните обекти в python също имат __iter__ метод, който не прави нищо особено зашеметяващо

  >>> iterable = iter([1, 2, 3])
  >>> iter(iterable) is iterable
  True
  

  Обобщено за iter

  iter се опитва да извика __iter__ метода на аргумента си, но ако се окаже, че такъв няма конструира итератор, като просто извиква __getitem__ с последователни естествени числа, започвайки от нула, докато не се хвърли StopIteration

  class IterableThingie:
    def __getitem__(self, index):
      if index < 10:
        return index * 2
      else:
        raise StopIteration()
  
  it = IterableThingie()
  for i in it:
    print(i)
  

  Принтира 0, 2, 4, …, 18

  Обобщено за iter

  class IterableThingie:
    def __getitem__(self, index):
      if index < 10:
        return index * 2
      else:
        raise StopIteration()
  
    def __iter__(self):
      return iter('ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻ')
  
  it = IterableThingie()
  for i in it:
    print(i)
  

  Принтира ⰰ, ⰱ, ⰲ, ⰳ, ⰴ, ⰵ, ⰶ, ⰷ, ⰸ, ⰹ, ⰺ, ⰻ

  Стражари и апаши

  Има втора форма на iter, в която приема два аргумента, един callable обект и обект-страж.

  В този случай върнатият итератор ще връща стойностите от последователните извиквания на callable обекта, докато той не върне обекта-страж. (по-скоро обект, който при сравнение със стража връща True)

  counter = 0
  def clbl():
    # WRITING CODE LIKE THIS WILL LIKELY RESULT
    # IN THE AGONIZING UNTIMELY DEATHS OF MANY
    # CUTE FURRY ANIMALS
  
    global counter
    counter += 1
    return counter
  
  iter(clbl, 23)
  list(_)
  
  # [1, 2, 3, …, 22]
  

  Итераторите са мързеливи

  Казахме, че map, filter и range са мързеливи. Това означава, че всеки елемент се генерира чак когато е необходим.

  >>> odd = filter(lambda num: num % 2, range(10))
  >>> iter(odd) is odd
  True
  

  След като вече знаем това

  Какво ще се случи тук?

  >>> loud_names = ['JEFF', 'STONE', 'MIKE', 'EDDIE', 'MATT']
  >>> quiet_names = map(lambda name: name.lower(), loud_names)
  >>> loud_names[3] = 'VEDDER'
  >>> print(list(quiet_names))
  
  ['jeff', 'stone', 'mike', 'vedder', 'matt']
  

  sort

  list обектите имат метод sort

  >>> numbers = [12, 15, 14, 10, 5, 7, 6]
  >>> print(numbers.sort())
  None
  >>> print(numbers)
  [5, 6, 7, 10, 12, 14, 15]
  

  mutable нещата често пъти внасят усложнения

  sorted

  Има вградена функция sorted

  >>> numbers = [12, 15, 14, 10, 5, 7, 6]
  >>> print(sorted(numbers))
  [5, 6, 7, 10, 12, 14, 15]
  >>> print(numbers)
  [12, 15, 14, 10, 5, 7, 6]
  

  Сортиране по ключ

  sorted приема keyword аргумент key, който оказва как да се извлекат сравними стойности от елементите.

  >>> points = [(10, 3), (4, 8), (5, 9), (2, 3), (12, 6), (7, 4)]
  >>> sorted(points)
  [(2, 3), (4, 8), (5, 9), (7, 4), (10, 3), (12, 6)]
  >>> sorted(points, key=lambda point: point[1])
  [(10, 3), (2, 3), (7, 4), (12, 6), (4, 8), (5, 9)]
  

  reverse/reversed

  Аналогично

  >>> numbers = [12, 15, 14, 10, 5, 7, 6]
  >>> reversed(numbers)
  <list_reverseiterator object at 0x7f14ff534490>
  >>> list(_)
  [6, 7, 5, 10, 14, 15, 12]
  

  Ако добавяте/махате елементи, докато итерирате резултата от reversed, няма да останете доволни

  yield

  Генератори

  def actors_generator():
    yield 'Graham Chapman'
    yield 'John Cleese'
    yield 'Terry Gilliam'
    yield 'Eric Idle'
    yield 'Terry Jones'
    yield 'Michael Palin'
  
  actors = actors_generator()
  for actor in actors:
    print(actor + ' as seen on British TV')
  

  Защо?

  Iterator pattern

  class SquaresUpTo:
    def __init__(self, up_to):
      self.up_to = up_to
      self.num = 0
  
    def __iter__(self):
      return self
  
    def __next__(self):
      if self.num > self.up_to:
        raise StopIteration
  
      square = self.num ** 2
      self.num += 1
      return square
  

  Защо?

  Можем да го използваме ето така

  squares = SquaresUpTo(100)
  
  for square in squares:
    print(square)
  

  С генератор

  def squares_up_to(number):
    value = 0
    while value <= number:
      yield value ** 2
      value += 1
    raise StopIteration
  

  Генератори

  Generator expression

  Като list comprehension, но с обли скоби и "мързелив":

  squares_up_to_ten = (number ** 2 for number in range(10))
  

  Функции по темата

  Проверки

  Ако искаме да проверим дали елементите на итеруемо отговарят на условие

  >>> all([True, True])
  True
  >>> all([True, False])
  False
  >>> any([True, False])
  True
  

  Какво правят map и filter

  Приемат итеруеми и връщат итератори.(2 vs. 3)

  Ето добър пример защо това е хубава идея:

  def numbers():
    num = 0
    while True:
      yield num
      num += 1
  
  doulbes = map(lambda num: num*2, numbers())
  

  enumerate

  Когато индексите ни интересуват

  >>> exclamations = ['кòли', 'бèси', 'сèчи']
  >>> for index, exclamation in enumerate(exclamations):
  ...   print('{0}. {1}!'.format(index, exclamation))
  ...
  
  0. кòли!
  1. бèси!
  2. сèчи!
  

  zip

  Итерира едновременно няколко итеруеми

  titles = ['Ænima', 'Lateralus', '10,000 Days']
  positions_US = [2, 1, 1]
  positions_UK = [108, 16, 4]
  template = 'Tool\'s {0} was at {1} in the US and at {2} in the UK'
  
  for title, us_pos, uk_pos in zip(titles, positions_US, positions_UK):
    print(template.format(title, us_pos, uk_pos))
  

  itertools

  Удобства за работа с итеруеми обекти.

  Всички функции в него са „мързеливи“.

  itertools.accumulate

  >>> from itertools import accumulate
  >>> sums = accumulate(range(1, 101), lambda a, b: a + b)
  >>> print(sums)
  <itertools.accumulate object at 0x7ff61d24b518>
  >>> next(sums)
  1
  >>> next(sums)
  3
  >>> next(sums)
  6
  >>> list(sums)[-1]
  5050
  

  itertools.chain

  Конкатенира итеруеми

  >>> from itertools import chain
  >>> all_to_15 = chain(range(10), range(11, 15))
  >>> list(all_to_15)
  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14]
  

  itertools.compress

  Връща част от итеруемо според маска

  >>> from itertools import compress
  >>> list(compress(range(10), [True, False]*5)
  [0, 2, 4, 6, 8]
  

  itertools.groupby

  Групира сортирана последователност от елементи по ключ

  >>> from itertools import groupby
  >>> from collections import defaultdict
  >>> data = [ ('John', 'Tilsit'), ('Eric', 'Cheshire'), ('Michael', 'Camembert'),
  ...         ('Terry', 'Gouda'), ('Terry', 'Port Salut'), ('Michael', 'Edam'),
  ...         ('Eric', 'Ilchester'), ('John', 'Fynbo') ]
  >>> data = sorted(data, key=lambda record: record[0])
  >>> by_owner = defaultdict(list)
  >>> for key, group in groupby(data, lambda record: record[0]):
  ...   for record in group:
  ...     by_owner[key].append(record[1])
  ...
  >>> by_owner['Terry']
  ['Gouda', 'Port Salut']
  

  also starring

  itertools

  EXPLORE!

  import itertools
  dir(itertools)
  help(itertools)
  

  Въпроси?